DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa Nr 28 im. B. Czwójdzińskiego w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności dotyczy strony internetowej Szkoły Podstawowej Nr 28 im. B. Czwójdzińskiego w Szczecinie dostępnej pod adresem

http://www.sp28.szczecin.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej – 2016-04-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony - 2020-11-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
 • część plików  nie  jest  dostępna  cyfrowo
 • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

Wyłączenia z obowiązku zapewnienia dostępności

 • mapy
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań
 • treści od innych podmiotów

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • wyróżnienie odnośników. 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona internetowa będzie prowadzona i systematycznie dostosowywana do wymagań prawnych. Poprawienie dostępności strony z cofnięciem się do wcześniejszych lat niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego. 

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono 2021-03-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny + 91 4666051, bądź poprzez adres e-mail: sp28@miasto.szczecin.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Osobą kontaktową ds dostępności jest Agnieszka Szczudlińska.

 Informacje na temat procedury

 1. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
 2. Żądanie powinno zawierać:
  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie sposobu kontaktu.
  • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
 3. Szkoła powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, szkoła niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
 4. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, szkoła może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 5. W przypadku, gdy szkoła odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

Budynek, w którym mieści się siedziba Szkoły Podstawowej Nr 28 im. B. Czwójdzińskiego usytuowany jest w Szczecinie przy ul. Piasecznej 40.

Do szkoły można dojechać autobusami komunikacji miejskiej - linii nr 72 lub 79. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego do budynku szkoły wynosi ok. 100 m.

Wejście główne do budynku szkoły, znajduje się przy ulicy Piasecznej, prowadzą do niego schody oraz podjazd dla niepełnosprawnych. 
Do budynku można również wejść od strony boiska przez obiekty sportowe, do wejść tych prowadzą schody i są one zabezpieczone ogrodzeniem z bramkami.

Przy szkole jest parking, bez miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Na parkingu nie obowiązuje strefa płatnego parkowania.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

Poruszanie się wewnątrz budynku może odbywać się w przestrzeni poziomej i pionowej.

Na każdym poziomie budynku (piwnica, parter i I piętro) znajdują się szerokie korytarze , a wejścia do znajdujących się przy nich pomieszczeń nie posiadają progów.

Budynek nie posiada wind, ale podczas poruszania się w przestrzeni pionowej istnieje możliwość skorzystania ze schodołazu.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego, są natomiast pracownicy posiadający znajomość języka migowego.

W szkole znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, która jest usytuowana na parterze przy sali gimnastycznej.

Osoby z trudnościami w poruszaniu się, po zawiadomieniu o takiej potrzebie, mogą liczyć na pomoc pracownika szkoły.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji i pomocy są pracownicy obsługi dyżurujący przy wejściu głównym do szkoły.

 

Dane teleadresowe szkoły:

Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Bolesława Czwójdzińskiego
ul. Piaseczna 40
70-792 Szczecin
tel. 91 4666 051
fax: 91 4666 051
e-mail: sp28@miasto.szczecin.pl

 

Tu jesteśmy

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 28 w Szczecinie
ul. Piaseczna 40
70-892 Szczecin
e-mail: sp28@miasto.szczecin.pl
tel./fax:  091 4666051