Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców/opiekunów prawnych Szkoła Podstawowa nr 28 im. B. Czwójdzińskiego w Szczecinie.
Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Piaseczna 40, 70-892 Szczecin, e-mailowo: sp28@miasto.szczecin.pl oraz telefonicznie:
91 46 66 051.

Inspektorem Ochrony Danych jest Michał Małas, z którym można skontaktować się e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: 91 85 22 093.